HakbangIlang hakbang pa kaya ang magagawa ko hanggang sa dulo ng landas na ito?  Ilang hakbang pa kaya ang iaaalay ko hanggang matapos ang paglalakbay na ito?  Ilang hakbang pa kaya ang kakayanin ko hanggang masilayan ko ang simbahan at santong ilang taon at siglo ng tinatahak, dinadalaw at dinadayo?

Kilala siya bilang Santiago de Compostela.  Pumapangalawa si Santo Santiago sa hanay ng mga apostol ng Panginoong Hesus kung binabanggit ng mga manunulat sa Banal na Aklat.  Nangunguna ang pangalan ni San Pedro, pumapangatlo naman si San Juan.

Kasama si Santo Santiago sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon.  Naroon siya ng magbagong anyo si Hesus sa Bundok ng Tabor.  At sa huling gabi ay kasama siya sa hapunang itinatag ang sakramento ng Pagpapari at Banal na Eukaristiya, sa mga huling sandali na dumaloy ang pawis at dugo ng Panginoon sa Hardin ng Getsemani.

Ayon sa mga kuwento at alamat, bumalik si Santo Santiago galing sa Espanya at tumuntong na muli sa lupain ng mga Hudiyo matapos na makita niya ang Mahal na Birhen sa Ilog ng Ebro.  Pinatay siya dahil sa kanyang pananampalataya noong 44 A.D.  Si Santo Santiago ang kauna unahang apostol na martir.

Dinala ng kanyang mga alagad ang kanyang bangkay sa hilaga ng Espanya, at ayon muli sa mga alamat, isang napakalakas na bagyo ang nagpalubog ng barkong sinasakyan nila na siyang ikinawala ng bangkay ni Santo Santiago.  Makalipas ang ilang araw, nakita nilang muli ang bangkay nito na walang sugat, tama o pinsala.  Libo libong kabibi o skelop ang himalang kumanlong sa kanya.

Parang ng mga bituin ang kahulugan ng salitang Compostela.  Sa mga manlalakbay na dumarayo, iba’t ibang dahilan ang dala kung bakit naroon sila.  May mga namamanata.  Mayroon namang dala ang natupad na panata.  May mga dahilang pangkatawan at may mga dahilan namang pangkalululuwa.

Marami kaming narito ngayon.  May mga skelop o kabibi sa aming mga dibdib.  May mga galing pa sa mga lugar na mas malayo pa sa pinanggalingan namin.  May iba namang hindi hakbang ng paa ang gamit, kundi padyak.  May mga dala silang bisikleta.

Ilang hakbang na lamang nariyan na siya.  Ilang hakbang na lamang makikita ko na ang libingan niya.  Ilang hakbang na lamang matatapos na ang pagunita kong ito.

Paglalakbay patungo kay Santiago.  Paglalakbay patungo kay Kristo.

Isang hakbang na lang.


3 September 2014


No comments: