Korona


Iba’t ibang klase ang korona.  May korona sa mga taong buhay.  At may korona naman sa patay.  May koronang nakapatong sa ulo.  At may korona namang sa bunganga lamang ng tao nakatago—bantay sa mga ngiping bulok at hadlang sa pustiso. 

Korona rin ang tawag sa nakapaligid sa araw at nakikita ito kung nagkakaroon ng kabuuang eklipse.  Ang bayan sa California, ang serbesa, at ang pinatalsik sa Pilipinas na punong mahistrado.  Lahat sila Corona.

Iba’t ibang tipo ng korona naman ang isinasaad ng Bibliya.  May koronang ginto, may korona ng kaluwalhatian at may korona naman ng pandaraya.  Si Haring David, si Mordecai at ang Panginoong Hesus ay minsang naisulat na nagtataglay ng koronang ginto.  Si Haring Solomon ay minsang nagkuwento tungkol sa korona ng kaluwalhatian at ang mga huwad na propeta naman ang may suot ng korona ng pandaraya.  Isinasaad pa sa Banal na Aklat ang korona ng kapurihan, ang korona ng kagalakan, at ang korona ng pagkamakatarungan. 

Dalawang korona rin ang alam ko--korona na suot ng mga hari at koronang tinik na suot ng tunay na Hari.  Ang una ay gawa ng karangyaan, ang pangalawa ay bigay ng katotohanan.  Ang una ay papuri sa isang tao, ang pangalawa ay papuri sa lahat ng tao.  Ang una ay nagtatapos sa hukay, ang pangalawa naman ay nagbibigay ng buhay.

Kinakailangang makita  ng karamihan ang katungkulan, kapangyarihan at lakas ng isang hari. Isang korona ang tanda nito.  Napakababa ng tuhod para maging himlayan.  Alanganin naman sa balikat.  Kaya’t ang tuktok ang ginawang karapatdapat.  Sa ulo.  Isang aralin din na nagpapakita na habang tuwid ang may suot nito ay hindi mahuhulog ang korona. 

Ngunit iba ang nangyari sa tunay na Hari—ang Panginoong Hesus.  Kinakailangang makita ng karamihan na siya’y hinamak, hiniya at inalipusta.  Sugatan na ang tuhod at di na maaaring himlayan.  Taglay na ng kanyang balikat ang krus ng kahirapan.  Koronang tinik ang ipinatong sa kanyang ulong matuwid.  Matumba man at yumuko, ang korona ay hindi mahuhulog.  Dahil sa tinik na sa laman ay nakadikit.  Dahil sa tinik na sa ulo ay kumakapit.

Iba’t ibang klase ang korona.  May koronang gawa sa metal.  At may koronang palamuti naman ay mga bulaklak.  May koronang nakikita ng mga mata.  At may koronang naikukubli ng luha.  Ngunit ang mahalaga sa lahat ng ito ay ang koronang hindi nakikita at hindi naikukubli, hindi nakapatong at hindi nakausli. 

Sa libro ng Apocalipsis ito ay isinaad na siyang ibibigay sa mga taong tapat hanggang kamatayan.  Ang korona ng buhay. 

29 May 2012


No comments: