Damaso

Ako si Damaso at inaamin ko.

Malungkot man ang nangyari at daan natin ay nagkaiba at ako ay nagkamali. Masaklap man sabihing tapat ka sa puso mo at tapat rin ako. Mahapdi mang ituring na paniniwala natin ay magkasalungat sa nararapat.

Ako si Damaso at tinatanggap ko.

Hindi tamang ipagyabang ang aking pagkakamali.  Ngunit dahil sa ako ay tao, marupok at babasagin, kamalian ay kakambal na ng aking katauhan.  Hindi tamang ipagmalaki ang aking kasalanan.  Ngunit tao rin akong tulad mo, madaling matukso at masaktan.

Ako si Damaso at ito ang salaysay ko.

Sa murang gulang ay nadama ko na ang kakaibang tawag.  Nais kong magpakabanal.  Nais kong maglingkod.  Nais kong maging kinatawan ng Diyos.  Ayaw ng Tatay.  Alangan si Nanay.  Maraming tumawa't di makapaniwala.  Ikaw na payasong kumilos? Ikaw na palabirong manalita?  Ikaw na mali mali?

Si Pedro na lang kaya dahil pangit at bansot.  Kung magpari man ay hindi darami ang kanyang lahi.  Si Santiago na lang kaya dahil matalino.  Kung magkataon mang magsermon ng mahaba ay hindi natin tutulugan.  Si Juan na lang kaya dahil ubod ng hinhin at binabae.  Hindi na niya kinakailangang bumili ng bestida at palamuti.

Ngunit tulad nga ng kasabihan, marami ang tinawag, kakaunti ang pinili.  Sa mga tawa, biruan at kamalian, may isang pinili.  Sa gitna ng mga tukso't karupukan, may isang pinili.  Sa harap ng babasaging kasalanan, may isang napili.

Si Damaso, ako.

At dahil sa kinakailangang ipagtanggol ang aking paniniwala, at dahil sa kinakailangang ipaliwanag ang buod, ugat at bunga ng ating pananampalataya, at dahil sa kinakailangang punuin ang pagkukulang sa tiwala, kailangan kong magsalita.

Napakasimple lang ng sinabi ko.  Ang Diyos ang nagbigay ng buhay.  Nais niya tayong magkaroon ng buhay na marangal na ayon sa bigay niya.  Nais niya tayong makapiling sa walang hanggang buhay.  At sa buhay nating ito, malaya tayong sundin o talikuran ang kautusan Niya.

Simple lang naman kung tutuusin.  Huwag nating gawin ang hindi nararapat at karapat dapat.  May mga bagay na huwad at hindi tunay na nakakahadlang ng malinis at matimyas na pagmamahalan.  May mga bagay na salungat sa utos ng Diyos at taliwas sa katotohanan.

Ang pagplano ng pamilya ay marangal at nararapat.  Ngunit ang paggamit ng mga bagay na labag at laban sa Diyos ay hindi.  Uulitin ko pa ba ang mga bagay na ito na nakakapahina ng pagmamahalan ng mga mag-asawa, mga bagay na nakakasira ng pamilya?  Condom at IUD—mali.  Pildoras at vasectomy—mali.  Sterilization at tubal ligation—mali.  Ilan lang ang mga ito sa mga alam nating mali.  Bakit pa ba tayo magkukunwari?  Bakit pa ba natin tinatakpan ang kamalian?  Bakit ipinagmamalaki pa natin ang kasalanan?

May mga nasaktan sa sinabi ko.  Katuwang lang daw ang Diyos sa buhay.  Karapatan  daw nilang piliin at sundin ang kautusang nakasaad.  May mga nainis sa sinabi ko.  Nasa sa kanilang pamamaraan raw ang daan patungo sa ikalawang buhay.  May mga nagalit sa sinabi ko.  Huwag daw akong maghimasok sa kanilang buhay at bahay.

Paano nga ba naman ako manghihimasok kung ang pananalita ko ay hindi maikubli ng bawat silid sa bawat tahanan?  Paano nga ba naman ako manghihimasok kung katotohanan ang isinisigaw ng tinig ko?  Paano nga ba naman ako manghihimasok kung hinahatid ko lamang sa  iyo ang karapatan at dahilan na tumugon at sumang-ayon sa tunay na katotohanan?

Ako si Damaso, nagsasaad ng katotohanang hindi batay sa nais ng karamihan.  Ako si Damaso, nagsasalaysay ng pananampalatayang batay sa utos ng Katotohanan.  Ako si Damaso, umaasang kasama't kagabay ka sa pag-unawang ako'y makasalanan ring tulad mo.

Si Damaso, kapatid mo, ako.


29 August 2011

No comments: