Angelo Tomas

Hindi mo naman kailangang talikuran ang nakahadlang na suliranin. Hindi mo naman kailangang sabayan ang agos na kayang tapusin ang iyong mithiin. Hindi mo naman kailangang sabuyan ng tubig ang apoy na lumalaganap sa iyong buhay.

Ngunit nagpasya ka.

Ayaw mo nang lumaban. Ayaw mo nang harapin ang katotohanan. Ayaw mo nang patagalin ang buhay.

Pumatak at tumulo ang dugo mong dulot ng sugat. Dugong galling sa puso mo ay pumatak. Sa puntod ng Nanay mong Purificacion ang ngalan. At nang sa huli bago tumigil ang hininga mo, patawad at patawad ang narinig sa iyo.

Tapat ka sa iyong kapangalan. Nag-alinlangan rin ang alagad ng Panginoon noon. Noong sinabi sa kanyang nakita nila si Hesus ang saad niya’y “malibang makita ko ang tanda ng mga pako sa kaniyang mga kamay at mailagay ko ang aking mga daliri roon, at maipasok ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, kailanman ay hindi ako maniniwala.”

Makalipas ang walong araw, ang mga alagad ay nasa loob muli ng bahay at kasama nila si Tomas. Kahit na nakapinid ang mga pinto dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. At sinabi niya kay Tomas: Ilagay mo ang iyong daliri rito at tingnan mo ang aking mga kamay. Iabot mo ang iyong kamay rito at ipasok sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, kundi sumampalataya ka.

Sumampalataya ka. Hindi nga ba iyan ang palagiang sinasabi Niya? Na manampalataya tayo kahit na at kahit pa. Kahit na naghihirap, naghihikahos, nag-aalinlangan, pananampalataya ang kailangan. At kahit pa pagkain sa hapag ay napakasarap, umuulan ng pera at biyaya’y bumubuhos, at lahat na yata ng ninanais ay nakamtan, pananampalataya pa rin ang kailangan.

Sumagot si Tomas at sinabi: Aking Panginoon at aking Diyos.

Sana nga naman sinabi mo ito habang yinayakap mo ang baril mo. Sana nga naman nasambit mo ito bago mo damhin ang gatilyo. Sana nga naman ito ang naisaysay mo nang marinig mo ang putok at makita ang dugong dumaloy sa pangalang minahal, iginalang at iningatan mo.

At sana nga naman maging tunay at nararapat ka sa iyong patutunguhan. Tomas ka nga at nag-alinlangan. Sana naman ay kasama mo ang mga anghel sa iyong paroroonan, ang mga anghel sa tunay na kaharian.

14 February 2011

No comments: