Si Auntie Glor: sermon sa saiyang pagkagadan

An sarong ina tatao kun ano an tunay na kahulugan kan pagkamoot.  Magpoon sa panahon na kita punan nin buhay sagkod sa kita mismo an maging tagapagtao nin buhay, an ina yaon sa pagtabang, pagmakulog asin pagpasensiya.

Kadaklan satuya tinabangan ni Auntie Glor. Kadaklan satuya mayo ngonyan sa kinaban kun dai si Auntie Glor. Kadaklan satuya bakong arog ngonyan an buhay kundi dahil kay Auntie Glor.

Bako lang siya ina nin onseng aki, kundi naging pangaduwang ina man siya kan saiyang mga subrino asin subrina, lalo na kaming mga aki ni Nene, an apod niya kay Mama.  Bako lang siya naging tugang ni Mameng, Ben, Tony asin ni Mama, kundi siya man naging tugang kan mga kataraid niya. Asin dahil sa pagiging tugang asin ina, siya natawan nin biyaya sa saiyang mga nagkapirang apo asin apo sa tuhod.   

Dakul kitang maaraman sa buhay ni Auntie Glor. Yaon an pagsimbag sa responsibilidad bilang aki.  Sa saiyang daghan naitao an dagdag na gibo kan magadan si Lola Julia asin kan si Lolo Enzo uminabot sa mga panahong maluya na. Bilang mga aki, igwa kita nin dakulang responsibilidad sa satuyang mga magurang.  Bako lamang na sinda kamotan asin galangan, kundi sinda man balosan nin pag ataman sa saindang kaluyahan.

Yaon an pagdamay asin padagos na pag-ataman lalo na kun may namomotan na nagtitios asin naghehelang.  Namatean nyato iyan kan ma-stroke si Uncle Inggo, kan magkahelang si Manoy Monching, kan si Ron dagdag na nagtao kan saiyang kidney. Nagiging mas makusog an pagiribahan bilang magturugang bako lamang kun nagtatarabangan kundi nagpapasensiyahan, bako lamang kun nagdadaramayan kundi nagpapatinawad tawadan.  Siring sa namamatean nin Kagurangnan, mas lalong nagiging maogma an puso kan lambang magurang kun maaraman asin mamatean na buronyog asin sararo an saiyang pamilya.  

Yaon man an pagtubod asin pagsarig sa Diyos, na kagtao nin buhay, kan saiyang mahiling sa atubangan niya an pagkagadan kan saiyang aki na si Rey asin si Jude. Mas madaling akoon nin sarong aki an kagadanan nin magurang. Mas dificil na akoon nin sarong magurang an kagadanan nin saiyang aki.  

Pasalamatan niyato an Kagurangnan dahil saiya. Ipamibi niyato siya sa satuyang Ina, Nuestra Senora de Penafrancia. Sa saiyang mirakulosong imahen kita padagos na nag aarang na tawan nin kapahingaloan sagkod pa man an satuyang namomotan.  

Kita gabos natawan nin biyaya, aram man nyato o bako, ta minsan sa buhay nyato igwa kitang namidbid asin namotan na Gloria Roque Albeus.


14 November 2010

No comments: