Bagong luma

Dahil dalawang taon at kalahati lamang ang agwat namin, si Jun ang lumabas na pinakamatalik kong kapatid noong panahong laro lamang ang pumupuno ng aming mga isipan. Sa mga hapong wala kaming magawa sa bahay, kasama ko siyang angkas sa bisekletang minana sa tatay. Pamamasyal sa tiyahing nakatira isang tulay lamang ang pagitan ang siyang hantungan.

At doon kami ni Jun buong hapon. Nagbabasa ng pagkarami-raming pahayagan at magasin. Dagliang maiidlip kapag pagod na sa kababasa at sa pagbukas ng mata’y nakahanda na ang tinapay at lemonada.

Ito ang mga alaalang nakintal sa aking isipan sa pagusbong ng panibagong taon. Luma mang alahanin ay nanatiling bago pa ring isipin. Masarap at madamdaming balikan ang kahapon lalo pa nga’t kasiyahan at tuwa ang saloobin nito. Tulad na nga ng mga panahong kasama ko si Jun na parang kambal kong palagiang kasama.

Naiiba marahil ang aking alaala kung ako lamang ang namimisekleta, kung ako lamang ang nagbabasa at kung ako lamang ang umiinom ng lemonada. Walang tuwa at walang sigla kung walang kasama.

May alam din akong kambal sa buhay ng sanlibutan at sa pananampalataya ng sangkatauhan. Ang magkapatid na luma at bago. Ano nga ba ang bago? At ano naman nga ba ang luma? Sariwa lang ba at bango ang mga katangian ng bago na di kayang tapatan ng luma? Kahinaan ba at kakulangan ang karamay ng kalumaan? Bago ma'y luluma rin. Luma ma'y mababago pa rin.

Ito ang turo ni Hesus. Walang bago sa luma. Walang luma sa bago. Masasayang lang ang anumang bago kung piliting paghaluin sa lumang lalagyan. At sayang din ng yamang luma kung piliting siksikan ng bagong anuman.

Hitik sa ating pananaw at unawa ang mga bago at luma. May lumang Tipan na nangakong maghandog ng Mesiyas at mayroon namang Bagong Tipan na nagbigay katuparan sa pangako. Dalawang Eba ang alam natin. May lumang Eba sa paraiso na nagkamali’t nagkasira sira at mayroon namang makabagong Eba na ang pangala’y Maria na walang bahid ng pagkakasala. At Dalawang Adan rin ang kilala natin. May lumang Adan na pasimula ng kasalanan at isang makabagong Adan sa pangalan ni Hesus na kumitil ng kasalanan.

At tulad ng halimbawa ni Jun sa aking paglalakbay sa buhay, turo ni Hesus na bakasin natin ang bagong bango ng bukas at kalimutan ang lumang kamalian ng kahapon. Ito ang isang simulain na nararapat makamit at makamtan di lamang ng mga makata at manlilikha. Ito ay isang tawag, tanawin at tanda ng Dakilang Lumikha.
12 January 2009

No comments: