Tuldok

May tuldok ang pangalan ko. Pampaikli ng mahabang ngalan. Mahaba kasi ang aking apelyido. Siyam na letra. Kaya, P.J. ang tawag sa akin. Galing sa pangalang Peter James. Pedro si Lolo, kaya dahil Modern Math ang workbook namin sa Grade 2, nagi akong Peter. Jaime naman ang pangalan ng paring nagbinyag sa akin nang ginawa akong Kristiyano at naging James ang pangalawa kong pangalan. Roque ang apelyido ng Nanay ko. Kaya yun, madaling tandaan kung gagawing PIN (Personal Identification Number): 5-5-5, parang pang-ulam na sardinas.

Ba’t nga ba pinapaikli ang mga salitang mahahaba? Kalimitan itong ginagawa sa salitang Ingles. Nandiyan ang ER at CSI sa TV. Mayroon ding iba’t ibang CD at DVD sa dati’y VCR. At sa CRV naman na SUV, mayroong XM at GPS. Ngunit walang makakatalo sa abilidad nating mga Pinoy.

Mga Pinoy ang nagsabing ang kahulugan ng J.A.P.A.N ay Just Always Pray At Night at ang I.T.A.L.Y. ay I Trust And Love You. Apo ni Lapulapu ang nagsabing ang kahulugan ng H.O.L.L.A.N.D. ay Hope Our Love Lasts And Never Dies, F.R.A.N.C.E.: Friendships Remain And Never Can End at I.N.D.I.A.: I Nearly Died In Adoration.

Kung lokal naman, ang M.A.N.I.L.A. ay May All Nights Inspire Love Always. Ang M.A.L.A.B.O.N. ay May A Lasting Affair Be Ours Now. Ang I.M.U.S.: I Miss U, Sweetheart at ang B.A.L.I.W.A.G. ay Beauty And Love I Will Always Give. Kahit na ang sigarilyong M.A.R.L.B.O.R.O. may kahulugan: Men Always Remember Love Because Of Romance Only.

Malikhain nga ang Pinoy. Tulad ng tuldok. Kung saan man ito nakadikit, kung saan man ito nakalakip, kung saan man ito nakaguhit. Tuldok ang nagsasabing may hangganan ang pananalita. Tapos na. Wala nang iba. Kung tatlong tuldok naman ang nakalagay sa hulihan ng pangungusap, ang ibig sabihin ay may mga susunod pang kaisipan. Kagaya nito…

Mga tuldok ang mga bituin sa gabing madilim. Isang tuldok ang daigdig sa libu-libong tanawin. Mga tuldok tayo sa mundong tirahan. Isang tuldok ang tao sa sari-saring paningin.

May tuldok sa bawat buhay. May tuldok sa bawat pangyayari. Hindi maiiwasan ang huling tuldok, ang kamatayan, dahil hindi ito nakakasagabal, bagkus ito’y may taglay na yaman at alindog. Hindi maaaring iwasan ang nagmamay-ari ng ating tuldok, ang Panginoong Diyos, dahil Siya’y ating kawangis at kamukha ng katabi’t kapitbahay natin.

Sa bawat tao’y may tuldok. Isang tuldok sa simula. At sa katapusa’y, tuldok din.

Kaya nga nanaog ang Panginoong Hesus sa lupa upang sabihing hindi sa tuldok nagtatapos ang lahat. Walang kapangyarihan ang anumang tuldok sa kanya. Kung patungkol sa kanya, walang saysay ang tuldok na mapaikli ang mga mahahabang salita. At kahit na tatlong tuldok pa ang sumunod at may isasaad pang iba, pangako ng Diyos na ang panghuling tuldok ay sa kanya lamang nakalaan.

Walang nakakaalam ng katapusan. Walang makakapagsabi ng kahulihulihan. Walang makakapagkuwento tungkol sa tuldok na talagang tuldok. Ito ang sabi ni Hesus. Ang Diyos Ama lamang ang makakapagsabi sa pinakahuling tuldok na maghuhudyat ng lahat. Kaya nararapat lamang na paghandaan ito. Mahabang panahon man ang ibigay sa atin sa balat ng lupa o di kaya’y panandalian, sa tuldok hahantong ang hanggana’t panibagong simula. Gawa ito ng Diyos.

Ang Diyos nga naman. Walang tuldok sa simula. Walang tuldok sa katapusan.

7 July 2008

No comments: